Jenis Koleksi : Buku Klasik (1807)

 Jenis Koleksi : Buku Klasik (1807)

R.Ng. (Raden Ngabehi) Yasadipura I, author
BKL.0379-CP 56
Batawi Sentrem: Bale Pustaka, 1933
R.M.Ng. (Raden Mas Ngabei) Poerbatjaraka, author
BKL.1159-WY 68
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1926
Winter, C.F. (Carel Frederik), author
BKL.1158-CL 95
Batavia: Landsdrukkerij, 1895
Kusumadiharja, author
BKL.1156-PW 182
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
Kusumacipta Mangunraharja, author
BKL.1155-PW 181
Surakarta: Djawi, 1928
R. Soejitna Martaatmadja, author
BKL.1154-PW 180
Weltevreden: Bale Pustaka, 1920
Raden Ngabehi Yasa Widagda, author
BKL.1153-PW 179
Weltevreden: Bale Pustaka, 1923
Arwadi Dwija Atmaja, author
BKL.0909-AH 6
Weltevreden: Bale pustaka, 1920
Schuurman, B.M., author
BKL.1151-AK 31
Malang: Bale Wiyata, 1939